ข้อมูลทั่วไป
       คำขวัญอบต.
       ประวัติอบต.
       สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
       วิสัยทัศน์
       คณะผู้บริหารและสมาชิก
       คณะผู้บริหาร
       กำนัน/ผู่ใหญ่บ้าน
       สมาชิกสภาอบต.
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       การดำเนินงานของอบต.
       การติดตามและการประเมินผล
       รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
       แผนพัฒนาสามปี
       ผลงานปีที่ผ่านมา
       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่งคราวพ.ศ.2557
       พระราชบัญญัติ
       กฎระเบียบกระทรวง
       การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
       การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
       สถานที่สำคัญ
       สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ผลงานปีที่ผ่านมา ] 
      

              แผนงานการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย
                     1. แผนงานบริหารทั่วไป
                     2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
                     3. แผนงานการศึกษา
                     4. แผนงานสาธารณสุข
                     5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
                     6. แผนงานเคหะและชุมชน
                     7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
                     8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
                     9. แผนงานการเกษตร
                   10. แผนงานการพาณิชย์
                    11.แผนงานงบกลาง
             การกำหนดแผนในรอบปีที่ผ่านมาจะใช้เกณฑ์กำหนดจาก บทบาท หน้าที่ ตามระเบียบพระราชบัญญัติกำหนดไว้ และเป็นไปตามระบบ ระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทย  โอกาสที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของแผนพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการศึกษาสาธารณสุข  แต่ต้องอยู่ในกรอบบทบาทหน้าที่ ที่จะทำได้  ในส่วนที่มีบทบาท   อยู่ในการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  กระบวนการจัดทำแผนในด้านต่าง ๆ ประชาชนจะคิดได้เฉพาะด้าน  โครงสร้างพื้นฐาน ในแผนงานอื่น ๆ ไม่สามารถจะเข้าถึงความคิดของประชาชนที่แท้จริงได้เลย &am p;nb sp;  กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เชื่อมโยงปัญหาเท่าที่ผ่านมา  ได้ใช้เทคนิค  Swot พิจารณาสภาพการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่า
         
  จุดอ่อน
                    -  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    -  ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง ราคาผลผลิตตกต่ำ
                    -  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
                    -  พื้นที่ทำการเกษตรเกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และน้ำไม่เพียงพอในฤดูแล้ง
         
  จุดแข็ง
                    - ไม่มียาเสพติด                        
                    - มีผู้นำที่เข้มแข็ง / มีความพยายามที่จะพัฒนาชุมชน 
                    - เป็นแหล่งผลิตข้าวพื้นเมืองที่มีคุณภาพ     ; ;      
                    - มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก     & ;nbs p;
                    - ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ
           
โอกาส
                    - นโยบายของจังหวัด ดินแดนแห่งการปลูกข้าวของประเทศ
                    - นโยบายการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนของรัฐบาล
                    -  กระแสต่อต้านยาเสพติด
           อุปสรรค        
                    - ความเสี่ยงการลงทุนภาคเกษตร ราคาต้นทุนสูง  , ปัญหาภัยแล้ง / น้ำท่วม เกิดทุกปี                    
                    - การส่งเสริมภาครัฐ ขาดข้อมูลเชิงรุก
                    - ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาที่ไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง
                    - งบประมาณการพัฒนามีไม่เพียงพอ 
          การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ       
                การปฏิบัติตามแผนพัฒนามองในเชิงคุณภาพในทิศทางที่ผ่านมาการพัฒน ามองในเชิงคุณภาพ  ในทิศทางที่ผ่านมาการพัฒนาการปฏิบัติตามแผน  เป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันมานานแล้ว  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502  แต่การปฏิบัติจริงแล้ว  แผนการพัฒนาถูกนำมาใช้น้อยมากมองจากแผนพัฒนา   5  ปี  ข้อมูลมีแต่โครงการเป็นแท่ง  ไม่มีรายละเอียดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  มองความคุ้มค่าของงบประมาณ  แต่ยังคงผูกไว้กับการเมือง การพัฒนาจึงไม่กระจาย กระจุกอยู่เฉพาะเมือง ความเจริญเฉพาะแห่งแผนพัฒนาจึงเป็นแผนที่ตกค้างมากกว่า ไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง คณะกรรมการจัดทำแผน เกิดขึ้นมาหลายรูปแบบ เปลี่ยนแปลงตลอดความชัดเจนการปฏิบัติงาน จึงไม่มีทิศทางกำหนดไว้ วางแผนไว้แต่ไม่ได้ปฏิบัติ อย่างจริงจัง
วิเคราะห์การนำแผนพัฒนามาปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา
                 การจัดทำแผนพัฒนาที่ผ่านมา ถึงแม้นจะถูกกำหนดมาจากประชาคมหมู่บ้านก็จริง แนวความคิดของชาวบ้าน ยังมาจากระบบคิดแบบเดิม ๆ  คิดเป็นเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาแนวคิดคงยังเสนอป ระเภท  ถนน  ขุดลอกคลอง  ไฟฟ้า ฝายน้ำล้น ท่อเหลี่ยม คสล. ยังไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องอื่น ๆ  เช่น การศึกษา, สาธารณสุข, ปัญหาสังคม,  การประกอบอาชีพ  การมีงานทำของประชาชน  การสร้างงานสร้างอาชีพ  เป็นเหตุให้แผนพัฒนาที่ผ่านมาไม่พ้นโครงสร้างพื้นฐานตลอด  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กงบประมาณไม ่พอเพียงกับการจัดทำโครงสร้าง  โดยเฉพาะทำเป็นโครงการใหญ่ๆ  ก็มีความสามารถทำได้โครงการเดียว งบประมาณก็ไม่เพียงพอ  จึงเป็นข้อจำกัดอย่างมากในปีหนึ่ง ๆ เตรียมแผน เตรียมโครงการไว้มาก แต่ทำได้ก็ไม่กี่โครงการ  เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ เป็นข้อจำกัดอย่างมากของการพัฒนา  ถึงแม้กฎหมายการกระจายอำนาจ กระจายงบประมาณมาให้ก็จริงอยู่  แต่ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด  กระจายลงมาได้น้อยมาก และไม่สมดุล พื้นที่มาก ประชากรมากกับได้งบประมาณน้อยมากหลายเท่าเมื่อเทียบกับเทศบาลตำ บล 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:40
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ตำบลทุ่งโพธิ์  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร
โทร: 056-647181  แฟกซ์:  056-647181 ต่อ 16  Email : thungpho
@thungpho-sao.go.th
Copyright 2013.thungpho-sao.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd