ข้อมูลทั่วไป
       คำขวัญอบต.
       ประวัติอบต.
       สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
       วิสัยทัศน์
       คณะผู้บริหารและสมาชิก
       คณะผู้บริหาร
       กำนัน/ผู่ใหญ่บ้าน
       สมาชิกสภาอบต.
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       การดำเนินงานของอบต.
       การติดตามและการประเมินผล
       รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
       แผนพัฒนาสามปี
       ผลงานปีที่ผ่านมา
       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่งคราวพ.ศ.2557
       พระราชบัญญัติ
       กฎระเบียบกระทรวง
       การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
       การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
       สถานที่สำคัญ
       สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ] 
      

 

         ที่ตั้ง        
              ตำบลทุ่งโพธิ์  อยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นตำบลหนึ่งใน 12 ตำบลของอำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  ห่างจากที่ว่าการอำเภอตะพานหิน โดยทางรถยนต์ ประมาณ  15  กิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้
                         ทิศเหนือ ติดกับตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน
                         ทิศใต้  ติดกับตำบลลำประดา อำเภอบา งมูลนาก
                         ทิศตะวันออก ติดกับตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทั บคล้อ
                         ทิศตะวันตก ติดกับตำบลดงตะขบ อำเภอตะพาน หิน
         เนื้อที่
              ตำบลทุ่งโพธิ์  มีเนื้อที่โดยประมาณ   17,703  ไร่   หรือประมาณ  28.32  ตารางกิโลเมตร
         
ภูมิประเทศ
              ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปของตำบลทุ่งโพธิ์เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองณรงค์ไหลผ่านจากทิศตะวันออก ไปทิศตะวันตกผ่านตำบลดงตะขบลงสู่แม่น้ำน่าน ระยะทางที่ไหลผ่านตำบลทุ่งโพธิ์ มีความยาวประมาณ  7 กิโลเมตร มีคลองบางไผ่ไหลมาจากตำบลท้ายทุ่ง จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 3  กิโลเมตร มีคลองฉนวนไหลมาจากตำบลท้ายทุ่งแยกลงมาสู่คลองณรงค์และคลองบ่าง ไผ่ ระยะทางประมาณ      2  กิโลเมตร ลำคลองเหล่านี้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เมื่อถึงฤดูแล้ง ส่วนที่ยาวที่สุดของตำบลวัดจากเหนือใต้ระยะทางประมาณ  9  กิโลเมตรส่วนที่กว้างที่สุดวัดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร
              จำนวนหมู่บ้านมี  7  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มหมู่บ้าน   7  หมู่บ้าน  โดยแยกเป็นพื้นที่การปกครอง ออกเป็น  7  หมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

1

ทุ่งโพธิ์

202

226

428

128

นายวิเชียร      เขียวทอง

2

ทุ่งโพธิ์

162

174

336

89

นายมาโนช     ไชยมหาพฤกษ์

3

ทุ่งโพธิ์

165

178

343

87

นายสิริ           อุทธะ

4

ทุ่งโพธิ์

120

143

263

88

นายไพฑูรย์    ชาวเชียงขวาง

5

วังตลุก

59

59

118

30

นายอุบล        จันสอน

6

หนองเครือซูด

124

130

254

62

นายคำมูล       บุญหล้า

7

วังหลุม

149

159

308

97

นายมนัส         ตลับเงิน

รวม

981 

1,069

2,050

581

 

        ประชากร        
           ประชากรทั้งสิ้น  2,050   คน
                      ชาย      981 คน
                      หญิง   1,069   คน
           มีความหนาแน่นเฉลี่ย  72.39   คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   581     ครัวเรือน
             ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  2551   กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
        สภาพทางเศรษฐกิจ
           ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทำนาเป็นอาชีพหลัก มีอาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้างเป็นส่วนน้อย
           หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ โรงสี  2 แห่ง 
        สภาพสังคม
        การศึกษา  

           โรงเรียนประถมศึกษา  (เอกชน)  1 แห่ง
           โรงเรียนมัธยม    1 แห่ง
            ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  7 แห่ง
        สถาบันและองค์การทางศาสนา
           วัด  4 แห่ง
           ศาลเจ้า  2 แห่ง
        การสาธารณสุข
           สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
           อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ 100 %
        ความปลอดภัยในทรัพย์สิน
            ที่พักสายตรวจประจำตำบล 1 แห่ง 
        การบริการพื้นฐาน
        การคมนาคม
           องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  มีเส้นทางการติดต่อระหว่างตำบลกับอำเภอสามารถเดินทางติดต่อได้ส ะดวกรวดเร็ว ส่วนเส้นทางติดต่อระหว่างตำบลอยู่ในสภาพพอใช้ได้ โดยมีระยะทางและเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้
          ไป อำเภอตะพานหิน เส้นทางราดยาง รพช. สายวังหลุม – หนองพยอม ไปเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข  113  ระยะทาง  15  ก.ม.  
          ไป ตำบลดงตะขบ เส้นทางราดยาง รพช. สายวังหลุม – หนองพยอม ระยะทางประมาณ 1 ก.ม.   
          ไป ตำบลวังหลุม  เส้นทางราดยาง รพช. สายวังหลุม – หนองพยอม   ระยะทางประมาณ  5  ก.ม.   
           ไป ตำบลท้ายทุ่ง  เส้นทางราดยาง รพช.  ทุ่งโพธิ์ – ท้ายทุ่ง  ระยะทางประมาณ  5  ก.ม.   
        การโทรคมนาคม
           ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    2   แห่ง
        การไฟฟ้า
            ตำบลทุ่งโพธิ์มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  
        แหล่งน้ำธรรมชาติ
           คลองธรรมชาติ ลำเหมือง  5 สาย 
        แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง
           ฝาย  5  แห่ง
           บ่อน้ำตื้น 10  แห่ง
           บ่อโยก  2  แห่ง
           ประปาหมู่บ้าน 6 แห่ง
           บ่อบาดาล 2 แห่ง
           อ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง
            ถังเก็บน้ำฝน 30 ถัง
       
 ข้อมูลอื่น ๆ 
             ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
             ทรัพยากรดิน เป็นดินร่วนและดินปนทราย
         มวลชนจัดตั้ง                          
             ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2   รุ่น
             อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1  รุ่น
         การจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
             การจัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์    ประกอบด้วย   ส่วนสำคัญ  2  ส่วน  คือ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  14  คน  และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 4  คน   ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตำบล        โดยกฎหมายกำหนดให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่ วนตำบลทุ่งโพธิ์  (ตามความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล)
            
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ มีจำนวน  14   คน  ประกอบด้วย
                    1.  นายสำรวย  ปิ่นพงษ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                    2.& ;nbs p; นางสาวสุกัญญา  คำมี  รองประธานสภาองค์การบริการส่วนตำบล
                    3.  นายเสริม  จันทร์ขำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                    4.  นายสุพจน์  คูณแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                    5.  นางกิ่งแก้ว สอนสุภาษิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                    6.  นายเสนา จันแดง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                    7.& ;nbs p; นายบัวขาว  จูจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                    8.  นายทองสุข  ประภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                    9.  นายอำไพ ยิ่งวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                  10.  นายเกรียง จันทร์กลิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                  11.  นายสุพจน์ กัลยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                  12.  นายนิคม โพธิ์นิล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                  13.  นายประมาณ   ปกสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                  14.  นายไว พวงวงษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
           เลขานุการสภา อบต.
                   1.  นาง ยิ้มกล่ำ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
           คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  มีจำนวน  4   คน  ประกอบด้วย
                    1.  นายเอกวุธ ไชยมหาพฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                    2.  นายวันชัย เภาตุ่น    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                    3.  นายสุรเดช บุญจันทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                    4.  นายวีระ สารีบุตร  เลขานุการคณะผู้บริหาร
          
พนักงานส่วนตำบล
               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างรองจากนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารองค์กา รบริหารส่วนตำบลและรับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่ว นตำบล  ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างสังกัดส่วนต่าง ๆ   ดังนี้
          สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                     1.  นางจริยา ยิ้มกล่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
                     2.  นางนาตยา เชียงฉ่ำ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
                     3.  นายสุทิน สงแดง พนักงานจ้างทั่วไป
                     4.  นายบุญยัง จันแดง พนักงานจ้างทั่วไป
                     5. นางอรดา มีขวัญ  พนักงานจ้างทั่วไป
          ส่วนการคลัง
                     1.  นางจิรภา  ทองรอด  นักบริหารงานคลัง
                     2. นางสาวเชิดโฉม   น่วมเจิม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
                     3.  นางสาวประภาพรรณ   น่วมเจิม         เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
                     4.  นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญทำ  เจ้าพนักงานที่พัสดุ
         
ส่วนโยธา
                      1.  นายธนพล  สืบสายทอง   หัวหน้าส่วนโยธา

 

 


 

 

 

 


 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ตำบลทุ่งโพธิ์  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร
โทร: 056-647181  แฟกซ์:  056-647181 ต่อ 16  Email : thungpho
@thungpho-sao.go.th
Copyright 2013.thungpho-sao.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd